Untitled Document
 
 
 
 
 
안내 계획 갤러리
 
 
2019년 라오스 국립안과병원 이동진료
 
 
2018년 우즈베키스탄 해외이동진료
 
 
2018년 중국 해외이동진료
 
 
2017년 탄자니아 해외이동진료
 
 
2017년 라오스 해외이동진료
 
 
2017년 중국 해외이동진료
 
 
2016년 우즈베키스탄 해외이동진료
 
 
2016년 중국 해외이동진료
 
 
2015년 우즈베키스탄 해외이동진료
 
 
2015년 탄자니아 해외이동진료
 
 
2015년 필리핀 해외이동진료
 
 
2014년 8월 필리핀 2차 장기이동진료
 
 
[1]